2018 оны 2 сард тусгай зөвшөөрөл олгосон, хугацаа сунгагдсан байгууллагууд

Дэлгэрэнгүй...

Эрүүл мэндийн байгууллагын мэргэжилийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох комиссийн 2017оны 06 сарын 08ны шийдвэр.

Дэлгэрэнгүй...

Эрүүл мэндийн байгууллагын мэргэжилийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох комиссийн 2017оны 05 сарын 19ны шийдвэр.

Дэлгэрэнгүй...

2017.02.10 ны Эрүүл мэндийн чиглэлээр мэргэжилийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн комиссын хурлын шийдвэр

Дэлгэрэнгүй...

2016.12.21-ний Тусгай зөвшөөрөл олгох коммисын шийдвэр

Дэлгэрэнгүй...

Завхан аймагт 2016 онд эрүүл мэндийн чиглэлээр мэргэжлийн үйл ажиллагаа явуулж буй тусгай зөвшөөрөлтэй эрүүл мэндийн байгууллагуудын мэдээлэл

Дэлгэрэнгүй...

Завхан аймгийн Tосонцэнгэл сумын нэгдсэн эмнэлгийн 2015 оны үйл ажиллагааны гүйцэтгэлийн үнэлгээний дүн, зөвлөмж

Дэлгэрэнгүй...

Завхан аймгийн нэгдсэн эмнэлгийн 2015 оны үйл ажиллагааны гүйцэтгэлийн үнэлгээний дүн, зөвлөмж

Дэлгэрэнгүй...

Эрүүл мэндийн чиглэлээр мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх Тусгай зөвшөөрөл олгоход 2014-2016 онд баримтлах чиглэл

 

Дэлгэрэнгүй...

Copyright 2012. Joomla Templates 2.5 |